Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Uitgebreid zoeken
eBoeken: € 15 - € 20
Sortering:

 Aantal boeken: 2434

De bedrijfsnar | Frank Wouters
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789490783341
Taal: Nederlands
Elders: € 19,95
Onze prijs: € 16,46

De Bedrijfsnar is het belangrijkste cultboek over strategische marketing van de Lage Landen. Het kent vooral onder ondernemers, directeuren en managers een enthousiaste aanhang. Het boek zet alle complexe marketing overboord en keert terug naar de eenvoud van het concept. Omdat deze businessnovel vele lagen kent, is het een boek dat de lezers zodanig boeit dat meerderen het al vaker dan tien keer hebben gelezen.

  


Engelen helen | Annelies Hoornik
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789079995134
Taal: Nederlands
Elders: € 17,99
Onze prijs: € 15,63

Met ENGELEN HELEN op fysiek, emotioneel, mentaal en karmisch niveau heeft Annelies samen met Frans Vermeulen een prachtig vervolg geschreven op haar eerste boek. Het boek bekijkt alle niveau s waarop we als mens zaken om te helen tegen kunnen komen. Samen met de Engelen kun je aan de slag om helend werk voor jezelf en anderen te doen. Daarnaast worden er diverse visualisaties en helende sessies die je samen met de Engelen kunt doen via gratis downloads aangeboden. Ook nu weer is het boek van hoge kwaliteit met prachtige afbeeldingen en gemakkelijk leesbaar zodat je als beginner snel aan de slag kunt. Werk je al met Engelen dan kun je zeker veel extra s uit het boek halen. Een greep uit de inhoud: * Wat hebben de Engelen over gezondheid en heling te zeggen? * Heling op diverse niveaus * Wat doe je met invloeden van buitenaf? * Persoonlijke verhalen over Engelenhelingen * Samen met de Engelen je leven helen * Ondersteunende audio oefeningen

  


De Canterbury Ferhalen | Geoffrey Chaucer      INKIJKEXEMPLAAR
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089542700
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 19,50
Onze prijs: € 16,95

Tritich minsken binne ûnderweis nei Canterbury. Se komme út alle lagen fan e midsieuske maatskippij. Foar de ien is it in spirituele reis, foar de oar is it in fakânsje. De ien ferslyt manlju as pantoffels, de oar libbet inkeld foar de Hear. De ien fertelt hoe t er oplichte is, de oar bekent sels in oplichter te wêzen. It iene ferhaal is in kluchtige grap, it oare in romantyske soap. Mei-inoar sketse de ferhalen in boeiend byld fan e Midsieuwen. En tagelyk litte se sjen hoe t de lju sels yn it libben steane. Dit boek is in klassiker út e Europeeske literatuer: ûnderhâldend, bytiden humoristysk, bytiden djipsinnich. It is no foar it earst yn it Frysk te lêzen. De Canterbury Tales waarden skreaun troch Geoffrey Chaucer yn it twadde part fan e fjirtjinde ieu. Klaas Hoekstra sette se út it Middelingelsk oer yn linich Frysk. Oersetter Klaas Hoekstra is in alsidich man. Njonken syn wurk as ûnderwizer skreau er toanielstikken foar bern, hy boude as amateur-astronoom in teleskoop, hy wie sjonger yn de close-harmony groep The Crazy Teachers en hy hat meardere skilderijen makke. Tsjintwurdich skilderet er foaral ikoanen.

  


Engelen en de ziel | Annelies Hoornik
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789079995370
Taal: Nederlands
Elders: € 17,99
Onze prijs: € 15,63

Wat is je ziel? Wat gebeurt er met je ziel wanneer je geboren wordt? Wat doe je als ziel in het Licht? Kan je als ziel verdwalen? Wat gebeurt er in 2012 en hoe gaat het daarna verder? Hoe kunnen de Engelen me helpen mijn Zieledoelen te vinden? Ligt alles al vast in het leven of heb ik daar nog wat in te brengen? Met ENGELEN EN DE ZIEL werk samen met de Engelen aan je Zieledoelen heeft Annelies een prachtig boek met diepgaande inzichten over de ziel geschreven. De Engelen geven uitleg over de vier delen van de ziel en hoe je daarmee als mens kunt werken om zo gemakkelijker je zieledoelen te bereiken. Er worden diverse oefeningen, tips en adviezen gegeven die je samen met de Engelen kunt doen en met de gratis downloads. Het boek heeft prachtige afbeeldingen en gemakkelijk leesbaar zodat je als beginner snel aan de slag kunt. Werk je al met Engelen dan kun je zeker veel extras uit het boek halen. Een greep uit de inhoud: - Wat hebben de Engelen over de ziel te zeggen? - Contact maken met de vier delen van de ziel - Hoe kun je het beste omgaan met de levenslessen die je krijgt? - Bezoek samen met de Engelen jouw persoonlijke Akasha - De wereld in 2012 en daarna - Ondersteunende audio-oefeningen

  


De roman fan Walewein | Penninc      INKIJKEXEMPLAAR
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089542557
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 15,00
Onze prijs: € 13,04

De held Walewein, de heit fan alle aventoeren en hoofse ridder oan it hof fan kening Artur, belibbet yn dizze midsieuske roman in suver ûneinige rige fan spannende foarfallen en barrens. Hy set útein om in magysk skaakspul foar de kening te bemasterjen en komt eintsjebeslút werom mei it skaakspul én mei in hertsfreondinne: Isabelle. Tuskentroch belibbet er fan alles, fan it ferslaan fan de Reade Ridder oant it rêden fan de foks Roges, dyt in betsjoende prins blykt te wêzen. Troch syn moed, syn hoflikheid, syn leauwe, en neisteleafde, berikt er wat ûnberikber like, wêrby de humor sa no en dan net ûntbrekt. Klaas Bruinsma brûkt syn talint as oersetter om dit skitterjende en meislepende Middelnederlânske ferhaal te fertellen yn de fertroude, waarme memmetaal, yn klankrike en suvere rimen. 10.203 fersen lang wit syn linich Frysk de midsieuske wrâld te kleurjen en De roman fan Walewein ek yn it heitelân it plak te jaan dat it fertsjinnet: in masterplak!

  


De griene ierde | Frederick Manfred
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089545367
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 17,50
Onze prijs: € 15,21

Free stie op it punt de melkamers te heljen fan it droechrak bij de hikke, doet er ynienen yn it hûs achter him muzyk hearde. Hij harke, mei de hannen noch krekt net de amers reitsjend. Dat wie syn mem dyt yn de moaie keamer oargelspile. De snein wie syn mem har dei fan rêst, foarsafiert dat gong, en se besocht altyd om it hûs in pear oeren foar harsels te hawwen. Earst rûn se altyd troch it hûs hinne en wer, as sweefde se yn in droom, en seach dan nei al it wurk dat se dy wike dien krige hie, dingen streakjend dêrt se fan hold, de pendule, de dúdlike nerven fan de iken tafel, de lêste foto fan har heit, de o sa kreas-wite streekrjocht delhingjende oergerdinen. Dan gong se nei de moaie keamer, en loek de doar achter har ticht. Se stie dan even nei har bêste meubels te sjen, dyt opglommen yn it timpere brune ljocht, en rûn dan nei elk apart rút ta, dêrt se de gielbrune sinnegerdinen fan omheechloek, sadat it rôze skimerljocht nei binnen falle koe. Wat se it aldermeast leafhie, wie it âld oargel. It besnijde ikehout gloeide noch altyd as libbe it. Allinne de readplusen pedalen toanden slitaazje en wienen feal wurden. Even dêr steand mei in hân op har goudbrún hier, elk foarbijgeand momint yn harsels opsûgend, om dêr oan de lêste drip ta fan te genietsjen, flijde se harsels einliks op de oargelkruk del, en begûn se gjin frou of mem mear, mar in fan it parfum fan de prairieroas foarme geast stadich te spyljen. Free harke hoet se troch De Rots der Ieuwen, It Yngarjen fan de Skeaven, en Der wienen Njoggenennjoggentich Skiep hinne mimere. Dêrnei spile se Moai Ohio. Doet se bij it refrein kaam, begûn se te sjongen: ’Driuwend op it wetter yn it moanneljocht. Green Earth, De griene ierde wurdt beskôge as it masterwurk fan Frederick Manfred. It boek beskriuwt it houlik fan syn âlden (1909) en de jeugd fan Alfred Alfredson en is suver folslein autobiografys. Alfred (’Free neamd) is Manfred sels en foaral de mem wurdt hjir mei grutte waarme leafde tekene. It boek is, lykas al syn saneamde ’farm novels, breed fan palet en episoadys fan opbou, mei in grutte oandacht en leafde foar it detail yn beskriuwingen. It giet oer in Fryske famylje, wêrynt Uncle Big John sit te lêzen yn Reamer en Sape fan Gysbert Japicx, en de pake (’Grampa) in buordsje oan de muorre hat mei de tekst ’Sjuch, God is great en wy bigripe him net. It is in prachtige beskriuwing fan it plattelân fan ’Siouxland, san foech hûndert jier lyn. It djippe simpele ortodokse kalvinisme, dat nei binnen ta san gefoel fan waarme burgenens jaan kin, wurdt hjir sûnder soerens beskreaun fia de figuer fan dy ûnferjitlike mem, wêrtroch dat nei binnen kearde kalvinisme yn leafdefolle herinnering, mar sûnder sentimintelens, o sa ierdsk en mei djip respekt delset wurdt. Frederick Feikema Manfred is yn 1912 geboaren as Frederick Feikema en wie de pakesizzer fan de Fryske lânferhuzer Feike Feikema V út Tsjom. Hy hat mear as 35 boeken skreaun, en hat neffens eigen sizzen ferskillende kearen nomineard west foar de Nobelpriis mar dy noait krigen. Wol is hij yn syn eigen streek noch altyd in begryp. Oersetter Geart fan der Mear hopet dat de Fryske lêzer fan hjoed-de-dei Manfred wurdearje sil om syn earlike, o sa krekte, meinimmende en tawijde beskriuwing fan it libben op it plattelân fan it stik Amearika dat oan him de namme Siouxland te tankjen hat.

  


Mensen beoordelen | Wouter Schoonman
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789491203107
Taal: Nederlands
Elders: € 16,50
Onze prijs: € 14,34

Wouter Schoonman heeft alles wat managers en HR-professionals nodig hebben om deskundig en fatsoenlijk andere mensen te beoordelen samengebracht in een tweedelig boek: Mensen beoordelen Beoordelen is moeilijk en dus worden er fouten gemaakt door managers en HRprofessionals bij de beoordeling van (mogelijke) medewerkers. Hun intuïtie laat hen in de steek en ook de kwaliteit van de gebruikte instrumenten en procedures is nogal eens voor verbetering vatbaar. Mensen beoordelen voor HR-professionals is geschreven voor personeelsadviseurs, recruiters, trainers en professionele testgebruikers. De nadruk in dit deel ligt op het verantwoorde gebruik van psychologische instrumenten - tests - en het rendement van investeringen in de kwaliteit van instrumenten, procedures en de professionals die ze gebruiken. Schoonman heeft een levendig overzicht geschreven over het beoordelen van mensen tijdens selectie en op het werk: het is solide onderbouwd en zit vol interessante voorbeelden - Prof. dr. Marise Born, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Erasumus Universiteit Rotterdam

  


Mensen beoordelen voor managers | Wouter Schoonman
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789491203060
Taal: Nederlands
Elders: € 16,50
Onze prijs: € 14,34

Wouter Schoonman heeft alles wat managers en HR-professionals nodig hebben om deskundig en fatsoenlijk andere mensen te beoordelen samengebracht in een tweedelig boek: Mensen beoordelen Beoordelen is moeilijk en dus worden er fouten gemaakt door managers en HRprofessionals bij de beoordeling van (mogelijke) medewerkers. Hun intuïtie laat hen in de steek en ook de kwaliteit van de gebruikte instrumenten en procedures is nogal eens voor verbetering vatbaar. Mensen beoordelen voor managers biedt leidinggevenden alles wat ze nodig hebben om hun medewerkers fair te beoordelen; zowel bij selectie als ontwikkeling. Schoonman combineert gedegen wetenschappelijke inzichten met zijn eigen doorleefde praktijkervaring. Geen rigide stappenplan of het zoveelste how-to-boek. Maar in 61 korte artikelen - goed ontsloten via een trefwoordenlijst - krijgen managers wel alles mee om hun medewerkers goed te beoordelen. "Schoonman heeft een levendig overzicht geschreven over het beoordelen van mensen tijdens selectie en op het werk: het is solide onderbouwd en zit vol interessante voorbeelden." (Prof. dr. Marise Born, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam) "Een unieke combinatie van gedegen wetenschappelijk inzicht en doorleefde praktijkervaring. Schoonman doet niet mee met de zoveelste HR hype, maar geeft aan wat vanuit wetenschappelijk oogpunt voor praktijkmensen zinvol is. Goed om weer eens iets te lezen van iemand die zin van onzin weet te scheiden. Als HR serieus genomen wil worden aan de directietafel; lezen dit boek!" (Drs. Marco van Aarle, psycholoog en directeur, Kenhardt International) "Er zijn op dit vakgebied niet zo veel schrijvers in dit land die zo toegankelijk en in korte hapklare brokken geïnteresseerde lezers adequaat kunnen voorlichten met info waar ze echt iets aan hebben." (Dr. Nico Smid, consultant to the firm, PI Company)

  


Het gevecht van 5 tot 50 | Kitty Johansen
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789400811959
Taal: Nederlands
Elders: € 18,50
Onze prijs: € 16,08

Het Gevecht van 5 tot 50 , deels biografisch en deels fictie, is een meeslepende roman over een meisje dat vanaf jonge leeftijd wordt achtervolgd door een kille angst. In haar zoektocht naar begrip, valt ze op vijftienjarige leeftijd in de armen van Tom van Fessem. Deze relatie loopt uit op een grote desillusie. Onverwachts leert ze Kevin La Rooy kennen die haar angsten eindelijk serieus neemt. Zij raakt hierbij onbewust verzeild in een driehoeksverhouding, waardoor wanhoop en verdriet ongekende hoogten bereiken. De wilskracht om na elke valkuil weer op te staan, zal je al gauw in de ban brengen van Zoë Lankhorst. Zorg dat je genoeg tijd hebt als je aan dit boek begint, want het is een bijzonder verslavend verhaal.

  


Weconomics praktijk | Paul Bessems
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789462544741
Taal: Nederlands
Elders: € 19,95
Onze prijs: € 17,34

Crisissen volgen elkaar steeds sneller op en duren ook steeds langer. Dat is een teken dat er iets staat te gebeuren. Je hebt dit gevoel waarschijnlijk ook als je auto steeds vaker naar de garage moet en daar ook steeds langer verblijft. Dat is meestal een teken dat de auto aan vervanging toe is. Zo is het ook met onze â welvaartmachineâ . De sleutel tot welvaart is steeds het verbeteren van onze productiviteit geweest, ook nu weer. Automatisering, maar ook social media en allerlei HR- en managementconcepten zoals het nieuwe werken hebben ons de afgelopen decennia nauwelijks productiever gemaakt. Dit komt vooral, omdat we het verwerken van informatie nog vaak binnen de muren van bedrijven organiseren. Beter is dit werk met professionele communities, gedeelde informatienetwerken en een algemene datanutsvoorziening te organiseren. Weconomics is hier een programma, een organisatiemodel en een infrastructuur voor. Dit boek richt zich vooral op de specialist die op basis van een gedegen analyse van ons welvaartsprobleem en de manier waarop onze welvaartmachine werkt, nieuwe werkorganisaties wil gaan ontwerpen.

  Winkelwagen is leeg

Verkoop top-5

- Websitebouw: Eboektekoop en Citoweb