Javascript staat uit. Voor een optimale werking moet Javascript worden ingeschakeld.

 
Uitgebreid zoeken
eBoeken: Poëzie
Sortering:

 Aantal boeken: 803

Fan binnen ut - From within | Tryntsje van der Veer
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089545152
Taal: Meerdere talen
Elders: € 9,95
Onze prijs: € 8,65

Fan binnen út is in seleksje foarjiersgedichten skreaun troch Tryntsje van der Veer, omliste mei fotowurk fan Ouke Kooistra. De teksten binne troch de skriuwster ynsprutsen en op piano en fioele omspile troch Rob du Jardin. From within contains a selection of poems written during Spring by Tryntsje van der Veer, embellished by photographs of Ouke Kooistra. The texts are recorded. Rob du Jardin composed and performed the music (piano and violin). It is it jeien en it bêdzjen, yn beammen heech dêr kaam it nêst. It is in tún om ier te trêdzjen, mei wylde blommen en plak foar rêst. It is the hunting and the soothing, in trees high we made our nest. Its a garden for early strolling, with wild flowers and a seat to rest.

  


Fergut | Guillaume le Clerc      INKIJKEXEMPLAAR
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089542816
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 7,50
Onze prijs: € 6,52

Fergút is in Britse ridderroman, mei as haadpersoan in sljochtwei boerejonge, dyt úteinlik ridder wurdt. De tekst datearret út de twadde helte fan de 13de ieu. It is it súksesferhaal fan in soan fan boer Somilet en syn frou, dyt wòl fan adel is. De jonge, troch syn strange heit oan t wurk set efter de ploege, sjocht de jachtstoet fan de kening foarbygean. Dat makket yn him de winsk wekker om ek nei t hof ta. Hy ferpoft it swiere wurk langer en freget wapens. Syn heit, earst poer, jout ta, as syn mem foar him opkomt. Mei in rustige wapenrissing giet er op wei. Op syn hynder rydt er de grutte hofseal fan Artur yn en wurdt ta ridder slein. Hy kriget de drege opdracht de Swarte Ridder te ferslaan en in jachthoarn en in wale te heljen. Dat is de tradisjonele queeste (speurtocht). Fergút slacht oare oanfallers net dea, mar stjoert har nei Artur syn hof. Underweis moetet er de moaie Galine, in omkesizzer fan de slothear, dyt him gastfrij ûntfongen hie. Galine ûntflammet fuort yn leafde foar Fergút. Fergút is in fleurich, optimistysk boek yn geef, hjoeddeisk en linich Frysk oerset troch Klaas Bruinsma. It boek past yn in rige klassike middelnederlânske teksten, dêrt earder de folgjende útjeften yn ferskynden: Marike fan Nijmegen/Elkenien, Floaris en Blankefloar, de roman fan Walewein. Fan Bruinsma ferskynde by Elikser ek de oersetting De Striid tusken Froasken en Mûzen, in luftige parody op de Ilias fan Homerus. De boeken fan Bruinsma wurde goed ûntfongen, mei wurdearring foar syn rike taalskat en orizjinaliteit.

  


Oer it wetter op e weagen fan muzyk en poezij |
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089545169
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 9,95
Onze prijs: € 8,65

Yn de simmer fan 2010 frege Tryntsje van der Veer skriuwers, dichters en muzikanten dyt se koe fia Tresoar om eat te meitsjen mei as tema ’Oer it wetter. Dat levere in rike rispinge fan allegear materiaal op dat sa goed byinoar paste, dat se it fêstlizze woe yn boek en cd. Op 9 en 16 oktober 2010 waarden de teksten en muzyk opnaam. De poëzij, fertellingen en lietteksten waarden somtiden ferstille brocht, sweevjend op in weach fan sêfte klanken, mar dan wer krêftich en yntins. De fariaasje yn muzyk wie fan dimmen, jazzy, folk oant metal. Dat alles yn in mjuks fan solostikken en gearwurking, ynklusyf ymprovisaasje. De skriuwers en útfierders wurken mei passy. Guon hiene fakminsken by har útfiering belutsen, oaren in selskip en ek die in koar fan diriginten mei. Op de cd en yn it boek dit nije Fryske wurd en lûd. Yn it boek is ek de fisuele diminsje fan wetter en ferbining meinaam. Dat omfettet wurk fan en fia de skriuwers en fotowurk fan Ouke Kooistra, Johan Veenstra en Coby Bandstra. myn dream komt oanfarren oer de mar de seilen strutsen Aukje Kloppenburg dûbelskouderich mei mânsk basalt Edwin de Groot der is gjin tiid en der is alle tiid Geke Houwer ik ha in in wûnder sjoen Meintsje Brouwer

  


Aan het begin van het verder gaan | Ingrid van Doorn
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789085709657   LETOP: DIT EBOEK IS BEVEILIGD MET DRM
Taal: Nederlands
Elders: € 5,00
Onze prijs: € 4,35

Veel dingen waren anders dan voorheen, en ik moest het zonder de steun van mijn ouders doen. In die tijd maakte ik veel gedichten. Bij een aantal van die gedichten komt naar voren dat ik veel steun aan mijn vrienden heb gehad en daar ben ik hen dan ook zeer dankbaar voor. Maar ook mijn ouders ben ik heel dankbaar. Want zij hebben mij zodanig opgevoed, dat ik deze klap te boven kon komen. Omdat zij beiden zijn overleden aan kanker, wil ik de opbrengsten van deze dichtenbundel aan KWF kankerbestrijding doneren. Ingrid van Doorn werd in 1972 geboren te Veghel. Schrijven is van jongs af haar grote hobby iets wat in haar gene zit want ook haar vader kon goed schrijven. Gedichten schrijven is voor Ingrid ook een goede uitlaatklep, waar zij in moeilijke tijden gebruik van maakt. In de hoop dat er mensen zijn die hier ook moed uit putten.

  


Binnentun | Tryntsje van der Veer      INKIJKEXEMPLAAR
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089545145
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 9,95
Onze prijs: € 8,65

De debútbondel Binnentún van Tryntsje van der Veer befettet 49 haikûs yn it Frysk, oer de natoer en it libben. De dichtfoarm noege har út om sa sober en folle-sizzend mooglik te wêzen. Op har syktocht trof sy Ouke Kooistra, dyt meardere kearen eksposearre yn e kapel fan Bronkhorst. Syn bysûndere oanpak fan gewoane objekten resultearre yn fotowurk wêrfant de sfear goed by de haikûs oanslute. Rob du Jardin foege in ekstra diminsje ta. Tegearre mei de skriuwster spriek hy teksten yn. It lûd fan de stimmen fariearret fan donker, gefoelich en hertstochtlik ta rêstich en plechtich. Syn ymprovisaasjes op fleugel en fioele omliste de fersen, wêrtroch in totaalbelibbing ûntstiet. Sa kaam der in multimediaal en meardiminsjonale projekt yn wurd, byld en lûd ta stân.

  


Ik hart | Wilma de Maree-Walraven
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789400825413
Taal: Nederlands
Elders: € 8,00
Onze prijs: € 6,95

Hele boekdelen spelen zich af in mijn hoofd. Als een foto tot mijn verbeelding spreekt, zorgt zon fragment voor het moment, dat ik moet beschrijven wat zich daar voor mij afspeelt. Mijn hart geeft de woorden door aan mijn hoofd. Mijn hand zal deze gevangen woorden al schrijvend bevrijden. Voor een moment voel ik me vrij. Vrij van woorden die eeuwig vechten om beschreven te worden. Fragmenten van momenten uit mijn leven. Gegrepen uit mijn hart, gevangen in mijn hoofd, geschreven door mijn hand. Mijn woorden in ballingschap heeft ze vrijgegeven. Wetende dat ze mij altijd in hun lettergreep houden.

  


Een licht vermoeden van jeuk / 1 |
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789400825857
Taal: Nederlands
Elders: € 7,95
Onze prijs: € 6,91

Slechts een klein deel van de talloze taalvondsten van Kees van Kooten is terug te vinden in woordenboeken en andere uitgaven. Chris Willemsen, Kees van Kooten collectioneur sinds de jaren 60, vindt dat onvoldoende. Daarom ontrukt hij in deze hommage vele intussen alweer vergeten uitspraken van zijn stadgenoot aan de eenmaligheid. En toont ermee aan wat duizendpoot Kees van Kooten toch eerst en vooral is: een ongeëvenaarde taalvirtuoos.

  


Au, au t is me | EigenWijsje
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789400826182
Taal: Nederlands
Elders: € 8,00
Onze prijs: € 6,95

De gedichtenbundel Au, au t is me is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in gedichten en tekeningen over autisme. In deze bundel wordt autisme vanuit alle hoeken beschreven. Mensen met autisme en hun omgeving, hulpverleners en iedereen die betrokken is bij deze bijzondere groep mensen zullen hier (h)erkenning in vinden. Enkele gedichten geven een soort handleiding over hoe om te gaan met autisme. Andere zijn geschreven vanuit de gedachtegang van iemand met deze stoornis. Samen maken we het verschil.

  


Tegenpolen | Tilly Custers
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789400826496
Taal: Nederlands
Elders: € 8,00
Onze prijs: € 6,95

Tegenpolen bevat een verzameling gedichten die uiteenlopende gedachten en gevoelens weergeven die we in ons leven tegenkomen. De verschillende ervaringen in ons leven roepen wisselende gevoelens op. Het ene moment vredig, blij of gelukkig, dan weer eens angstig, verdrietig of boos. Het één bestaat niet zonder het ander, er is geen dag zonder nacht, geen zon zonder regen, geen berg zonder dal en geen licht zonder duisternis. Wanneer we in een diep donkere periode zitten, is er slechts één weg te gaan de weg naar het licht.

  


Midfrysk Goud |
Beoordeling:        Er zijn nog geen beoordelingen

ISBN: 9789089548177
Taal: Westerlauwers Fries
Elders: € 6,50
Onze prijs: € 5,65

Mei dizze blomlêzing besykje ik ús perspektyf op Fryske literatuer yn de 17e iuw by te stjoeren. It byld sa t it no is, wurdt iensidich beskaat troch de reuzefiguer fan Gysbert Japicx. Syn wurk wurdt ferhearlike, net kritysk hifke, en it wurk fan in Van Hichtum wurdt sûnder fierdere analyze as ynferieur beskôge. Yn dizze blomlêzing behannelet Eric Hoekstra ûnder oaren ûndogenske lietsjes fan Giacomo Vredeman, it petear tusken mem en dochter oer de leafde yn Johan fan Hichtum syn Ansk en Houk, Deiboek en reis fan Jan van Vliet, De Sprekwurden fan Jurjen fan Burmania, de lyryske Gysbert Japicx en Gysbert Japicx as kristen en as kluchtige moralist. Alle stikke binne foarsjoen fan in ynlieding en sa nedich útlis. In fermaaklike, ferrassende en oansprekkende bondeling.

  Winkelwagen is leeg

Verkoop top-5

- Websitebouw: Eboektekoop en Citoweb